برنامه مهاجرتی دولت ساسکاچوآن یکی از روشهای مهاجرتی به این استان می باشد که به متقاضیانی که قصد کار و زندگی در این استان را دارند کمک می کند که طی دو مرحله برای اخذ اقامت دائم کانادا و شروع زندگی در ساسکاچوآن اقدام کنند. در مرحله اول شما با ارسال مدارک توسط دولت ساسکاچوآن انتخاب می شوید. دولت ساسکاچوآن نامه ای را برای شما و برای اداره مهاجرت فدرال کانادا مبنی بر قبولی شما ارسال می نماید. در مرحله دوم؛ متقاضی یا وکیل او پرونده کامل بانضمام نامه تاییدیه ساسکاچوآن را برای دولت فدرال ارسال می کند. دولت فدرال کانادا مراحل دریافت کارت اقامت وسو پیشینه و مدیکال را انجام می دهد. در آخرین مرحله شما وارد کانادا می شوید. توجه داشته باشید که اگر دارای پیشنهاد شغلی از کارفرمایی در این استان هستید روند متفاوت است.